Aviso Legal

 

Cumprimento da lei española de protección de datos

3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. cumpre a Lei Orgánica española 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Caracter Persoal:

 

A estes efectos, a 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. informa expresamente ao cliente que os datos persoais que lle sexan solicitados con obxecto da explotación de comercio electrónico serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal coa finalidade de desenvolver e promocionar os produtos e servizos fornecidos por 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E., adecuándoos ás necesidades e preferencias do cliente.

 

O cliente autoriza expresamente a 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. para a dicir obtención e tratamento automatizado dos seus datos persoais, así como para recibir información periódica relativa dos servizos de comercio electrónico da mesma.

 

Toda os datos persoais que o cliente forneza a 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. serán protexidos informáticamente para garantir a súa confidencialidade, para impedir que terceiros non autorizados poidan acceder aos mesmos, modificalos, manipulalos, falsificalos ou, en xeral utilizalos para fins non previstos e non autorizados.

 

3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. comprométese á lícita utilización dos datos persoais tratados automatizadamente, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coas finalidades descritas.

 

O cliente autoriza a 3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. a ceder os seus datos persoais ás empresas provedoras de loxística e a aquelas cuxa intervención sexa necesaria para satisfacer as finalidades convidas para a execución e entrega de pedidos.

 

3DNAV ENXEÑERÍA S.L.N.E. comprométese ao cumprimento da súa obrigación de confidencialidade dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos, e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido polo Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, aprobado polo Real Decreto 994/1999, de 11 de xullo.